Moduly a funkcie na mieru
Vytvárame individuálne prostredie pre špecifické využitie
Technická podpora
Poskytujeme podporu pri zobrazovaní a aktualizácií nových údajov.
Zber dát pomocou UAV
Na zber dát využívame bezpečné bezpilotné zariadenia - drony.
Intuitívne ovládanie
Pri návrhu aplikácie kladieme dôraz na intuitívne ovládanie
Súlad s legislatívou
Zber dát prostredníctvom UAV vykonávame v súlade s platnou legislatívou.
Analytické a štatistické úlohy
Generujeme štatistické úlohy podľa potrieb v pravidelných intervaloch

Samospráva

Balíček Community je prispôsobený k efektívnemu spracovaniu údajov pre účely obce, pre evidenciu nájomných zmluv a dokumentov, zobrazovanie katastrálnych dát a územného plánovania. Je nápomocný pri správe majetku obce a pri každodennom vykonávaní bežnej samosprávnej agendy. Pre obyvateľov obce, aplikácia prináša nástroje na efektívnu komunikáciu s obcou, a to hlavne pri pripomienkových konaniach, ohlasovaní čiernych skládok, porúch verejného osvetlenia a ďalších náležitostí.

Výstavba

Balíček Construction je prispôsobený pre potreby efektívneho monitoringu stavebného procesu logistických centier, výrobných hál, líniových stavieb a areálov. Obsahuje nástroje na vizualizáciu projektovej dokumentácie, zobrazenie zmien v čase a nástroje pre lokalizáciu jednotlivých subdodávateľských výkonov priamo v ortofotosnímke.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Balíček služieb Agriculture obsahuje nástroje pre vizualizáciu poľnohospodárskych plôch a lesov, ich kombináciu s inými mapovými podkladmi a vizualizáciu časových zmien pomocou časovej osi. Plánovacie nástroje aplikácie je možné použiť pri tvorbe strategických dokumentov ako je napr. lesohospodársky plán.